Actievoorwaarden

februari 2021

SPECIFIEK ACTIEVOORWAARDEN  FORD NEDERLAND N.V.

1.       Ford winactie februari 2021

a)       Dit specifiek deel van deze Actievoorwaarden (“Specifieke Actievoorwaarden”) is samen met de Algemene Actievoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van toepassing op de door Ford Nederland B.V. (hierna: “Ford Nederland”) georganiseerde actie Ford winactie februari 2021 (de “Actie”).

b)       Deelname aan de Actie is gratis.

c)       De Actie begint op 15 februari 2021 en eindigt op 1 mei 2021.

d)       Om deel te nemen aan de Actie, dient de deelnemer te voldoen aan de Specifieke en Algemene Actievoorwaarden (zoals hieronder opgenomen) en dient de deelnemer daarnaast een deelnameformulier volledig, correct en tijdig in te vullen, inclusief de vragen, en te verzenden aan Ford Nederland op de in het deelnameformulier aangegeven wijze. Vanaf dat moment maakt de deelnemer kans om te winnen.

e)       Door deelname aan de Actie maakt de deelnemer kans op iPhone 12 met 6,1 inch display en 64 GB opslagcapaciteit ter waarde van 912 euro.

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN FORD NEDERLAND N.V.

2.       Toepasselijkheid

a)       Dit algemeen deel van deze Actievoorwaarden (“Algemene Actievoorwaarden”) en de Specifieke Actievoorwaarden (tezamen de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Ford Nederland te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties.

b)       De deelnemer verklaart zich door deelname aan de Actie akkoord met deze Actievoorwaarden.

c)       Ford Nederland kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie zonder opgave van reden wijzigen of aanpassen, alsook de Actie wijzigen, aanpassen of stopzetten.

3.       Aanbieder

De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door:
Ford Nederland B.V.
Stroombaan 16
1180 AD Amstelveen

Postbus 175
1180 AD Amstelveen

4.       Deelname

a)       De deelnemer dient: (i) een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben; en (ii) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; en (iii) de gevraagde (contact-)gegevens en informatie volledig, actueel en correct op te geven en (iv) in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

b)       Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een Actie.

c)       Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van Ford Nederland als ook hun partners en/of familieleden, haar dealernetwerk en partijen en personen die direct bij (het organiseren van) de Actie betrokken zijn. Ford Nederland behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname, te diskwalificeren en/of te weigeren, wanneer deze handelt in strijd met het bepaalde in de Actievoorwaarden, onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, de (uitkomst van de) Actie probeert te manipuleren of onrechtmatig te beïnvloeden of fraude pleegt of probeert te plegen, of anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoond.

d)       Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

5.       Bepaling en bekendmaking van winnaars

a)       De winnaars van de Actie worden op een onpartijdige en aselecte wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma, loting, een deurwaarder of notaris.

b)       Voorafgaand aan de aanwijzing van een winnaar controleert Ford Nederland of de deelnemers aan de Actie voldoen aan de voorwaarden. Na de aanwijzing controleer Ford Nederland nogmaals of de deelnemer, die als winnaar is aangewezen, voldoet aan de voorwaarden. Indien de deelnemer/winnaar niet voldoet aan (één van) de voorwaarden, dan kan Ford Nederland deze deelnemer/winnaar uitsluiten van deelname aan de Actie en komt die deelnemer derhalve niet meer in aanmerking voor de prijs.

c)       Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een Actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee door de deelnemer aan de Actie is deelgenomen.

d)       Indien een winnaar niet binnen 14 dagen nadat Ford Nederland de onder artikel 5 sub c bedoelde e-mail heeft verzonden aanspraak maakt op de gewonnen prijs verliest de winnaar onherroepelijk diens aanspraak op de gewonnen prijs.

e)       Indien een situatie zoals bedoelt onder sub b of d van dit artikel 5 zich voordoet, zal Ford Nederland een nieuwe winnaar aanwijzen in overeenstemming met dit artikel 5. Mocht de nieuwe winnaar niet aan de voorwaarden voldoen, of wederom een situatie voordoen zoals bedoeld onder sub b of d van deze Actievoorwaarden, dan komt de prijs te vervallen.

f)        Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.      Prijzen

a)       Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.

b)       De eventueel over een gewonnen prijs verschuldigde kansspelbelasting komt, tenzij anders vermeld, voor rekening van Ford Nederland.

c)       Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag worden de prijzen aan de winnaars verzonden of persoonlijk overhandigd. De winnaar dient zich op verzoek van Ford Nederland te kunnen identificeren.

d)       Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere goederen.

e)       Indien de gewonnen prijs een reis betreft, dient de winnaar voor eigen rekening te zorgen voor een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Tevens komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, reiskosten (treintickets, vliegtickets, benzinekosten), parkeerkosten, zakgeld en consumpties voor rekening van de winnaar, tenzij anders vermeld.

f)        De prijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en vouchers, tenzij anders bepaald.

g)       Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of ander evenement kan, indien het betreffende evenement onverhoopt geen doorgang vindt, de winnaar geen aanspraak maken op toegangskaarten voor een ander evenement, enige vergoeding of andere compensatie.

h)       Vanwege de situatie rondom COVID-19 kunnen er speciale maatregelen gelden op locatie en in de landen waarin gereisd wordt om van de prijs te kunnen genieten. De actuele stand van zaken is te vinden op de website van de locatie en het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan

7.       Medewerking

a)       Deelnemers verlenen aan Ford Nederland het onvoorwaardelijke recht om van hun deelname opnamen te maken, deze openbaar te maken, deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, ongeacht de wijze waarop. Deelnemers kunnen worden verzocht deel te nemen aan aanvullende publiciteit, welke publiciteit te allen tijde redelijk en gerelateerd aan de Actie zal zijn. Deelnemers zullen een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden weigeren. Voor deelname aan aanvullende publiciteit ontvangen deelnemers geen (financiële) vergoeding.

b)       Deelnemers doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving zodanige afstand toelaat. Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Ford Nederland het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

8.       Privacy

a)       Ford Nederland is verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de Actie. Persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden verwerkt om de Actie te kunnen administreren en uitvoeren. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Persoonsgegevens zullen een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard, voor zover dat dat nodig is voor de uitreiking van de prijs. Daarna zullen de persoonsgegevens vernietigd worden.

b)       Wij kunnen uw persoonsgegevens koppelen en analyseren om onze producten, processen, diensten en marketing- en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen en verbeteren en daar beter inzicht in te krijgen. Voor zover wettelijk vereist wordt daarvoor eerst om toestemming gevraagd. Als toestemming niet vereist is, verrichten wij genoemde activiteiten ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

c)       Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, en uw rechten in dit verband, leest u onze Privacyverklaring: https://www.ford.nl/belangrijke-informatie/voorwaarden-en-privacyverklaringen/privacyverklaring. De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, en om deze in te zien, te corrigeren, te wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Indien een deelnemer niet langer wenst dat zijn gegevens worden verwerkt in het kader van de Actie, of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Ford Nederland de deelname van de deelnemer aan de Actie annuleren, en de gegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen.

9.       Inschakelen derde partij

a)       Indien Ford Nederland voor de organisatie en uitvoering van een Actie gebruik maakt van de diensten van een derde zal Ford Nederland dit vermelden in de Specifieke Actievoorwaarden. Ford Nederland zal gegevens van deelnemers met deze derde partij enkel delen ter uitvoering van een Actie.

b)       Ford Nederland verplicht de derde om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen verplicht Ford Nederland iedere derde partij die betrokken is bij de uitvoering van een Actie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

10.   Slotbepalingen

a)       Ford Nederland is, voor zover toegestaan onder toepasselijke dwingend recht, niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon en/of het niet gebruik kunnen maken van een prijs.

b)       Eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Ford Nederland niet worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor Ford Nederland in het leven roepen.

c)       Ford Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te wijzigen, te beëindigen, te verlengen en/of prijzen of de Actievoorwaarden te wijzigen.

d)       Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd is Ford Nederland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

e)       In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Ford Nederland.

f)        Voor zover de Actie kwalificeert als een promotioneel kansspel handelt Ford Nederland bij het aanbieden van de Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

g)       Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

h)       Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Ford, per e-mail (klanten@ford.com). Ford Nederland streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Ford Nederland een voorstel om de klacht af te handelen.

 

Actievoorwaarden Ford Nederland versie 10 februari 2021